Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 with Update VL [7268.5000] AIO (x86-x64) by adguard

21 - 07 - 2023

Phiên bản chương trình: 14.0.7268.5000 / v21.04.12 Trang web chính thức: liên kết Tác giả bản dựng: adguard Ngôn ngữ giao diện: tiếng...

Microsoft Office 2016 with Update VL [5404.1000] AIO (x86-x64) by adguard

21 - 07 - 2023

Phiên bản chương trình: 16.0.5404.1000 / v23.07.11 Trang web chính thức: liên kết Tác giả bản dựng: adguard Ngôn ngữ giao diện: tiếng...

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 with Update VL [5571.1000] AIO (x86-x64) by adguard

21 - 07 - 2023

Phiên bản chương trình: 15.0.5571.1000 / v23.07.11 Trang web chính thức: liên kết Tác giả bản dựng: adguard Ngôn ngữ giao diện: tiếng...

Microsoft Office 2013 Retail Channel [15.0.5571.1000] AIO (x86-x64) by adguard

21 - 07 - 2023

Phiên bản chương trình: 15.0.5571.1000 / v23.07.11 Trang web chính thức: liên kết Tác giả bản dựng: adguard Ngôn ngữ giao diện: tiếng...

Office 2013-2021 C2R Install 7.6.2 + Lite

17 - 07 - 2023

Kính gửi những người dùng dự án của chúng tôi, tôi đã có trong tay một tiện ích khác...

Microsoft Office 2016-2019 Retail Channel (for Windows 7) [16.0.12527.22286] AIO (x86-x64) by adguard

14 - 07 - 2023

Phiên bản chương trình: 16.0.12527.22286 / v23.01.10 Trang web chính thức: liên kết Tác giả bản dựng: adguard Ngôn ngữ giao diện: tiếng...

Microsoft Office 2016-2019 Volume Channel [v1808] [16.0.10400.20007] AIO (x86-x64) by adguard

14 - 07 - 2023

Phiên bản chương trình: 16.0.10400.20007 / v23.07.11 Trang web chính thức: liên kết Tác giả bản dựng: adguard Ngôn ngữ giao diện: tiếng...

Microsoft Office 2016-2021 Retail Channel [16.0.16529.20182] AIO (x86-x64) by adguard

14 - 07 - 2023

Phiên bản chương trình: 16.0.16529.20182 / v23.07.11 Trang web chính thức: liên kết Tác giả bản dựng: adguard Ngôn ngữ giao diện: tiếng...

Microsoft Office 2016-2021 Volume Channel [v2108] [16.0.14332.20529] AIO (x86-x64) by adguard

14 - 07 - 2023

hiên bản chương trình: 16.0.14332.20529 / v23.07.11 Trang web chính thức: liên kết Tác giả bản dựng: adguard Ngôn ngữ giao diện: tiếng...

365 ProPlus – Online Installer 3.1.2 ( Cai Dat Tu Dong Office 365 )

12 - 07 - 2023

Tập lệnh nhỏ này sẽ tải xuống và cài đặt Microsoft 365 ProPlus  bao gồm tất cả các bản...