Windows OS

Windows 11 22H2 Updated October 2023 OS Builds 22621.2428

23 - 10 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (bản dựng 22621.2428) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử lý: bắt...

Windows 10 22H2 Updated October 2023 OS Builds 19045.3570

23 - 10 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (build 19045.3570) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử lý: bắt buộc,...

Windows 10 22H2 Updated September 2023 OS Builds 19045.3448

27 - 09 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (build 19045.3448) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử lý: bắt buộc,...

Windows 11 22H2 Updated September 2023 OS Builds 22621.2283

27 - 09 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (bản dựng 22621.2283) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử lý: bắt...

Windows 11 21H2 Updated September 2023 OS Builds 22000.2416

27 - 09 - 2023

Phiên bản chương trình: 21H2 (build 22000.2416) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử lý: bắt buộc,...

Windows 10 22H2 Updated August 2023 OS Builds 19045.3324

16 - 08 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (bản dựng 19045.3324) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Xử lý: bắt buộc,...

Windows 11 22H2 Updated August 2023 OS Builds 22621.2134

16 - 08 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (bản dựng 22621.2134) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Xử lý: bắt buộc...

Windows 11 21H2 Updated August 2023 OS Builds 22000.2295

16 - 08 - 2023

Phiên bản chương trình: 21H2 (bản dựng 22000.2295) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Xử lý: bắt buộc...

Windows 10 22H2 Updated July 18, 2023 OS Builds 19045.3208

19 - 07 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (bản dựng 19045.3208) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Xử lý: bắt buộc,...

Windows 11 21H2 Updated July 18, 2023 OS Builds 22000.2176

19 - 07 - 2023

Phiên bản chương trình: 21H2 (bản dựng 22000.2176) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Xử lý: bắt buộc,...

1 2 3