Windows 11

Windows 11 23H2 Updated March 2024 OS Builds 22631.3296

27 - 03 - 2024

Phiên bản chương trình: 23H2 (bản dựng 22631.3296) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử lý: bắt...

Windows 11 22H2 Updated March 2024 OS Builds 22621.3296

27 - 03 - 2024

Phiên bản chương trình: 22H2 (bản dựng 22621.3296) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử lý: bắt...

Windows 11, Version 23H2 with Update [22631.3296] AIO 36in1 (x64) by adguard

15 - 03 - 2024

Phiên bản phần mềm: 10.0.22631.3296 / v24.03.12 Trang web chinh thưc: link Xây dựng Tác giả: adguard Ngôn ngữ giao diện: tiếng Anh,...

Windows 11, Version 22H2 with Update [22621.3296] AIO 36in1 (x64) by adguard

15 - 03 - 2024

Phiên bản phần mềm: 10.0.22621.3296 / v24.03.12 Trang web chinh thưc: link Xây dựng bởi: adguard Ngôn ngữ giao diện: tiếng Anh, tiếng...

Windows 11, Version 21H2 with Update [22000.2836] AIO 36in1 (x64) by adguard

15 - 03 - 2024

Phiên bản phần mềm: 10.0.22000.2836 / v24.03.12 Trang web chinh thưc: link Xây dựng Tác giả: adguard Ngôn ngữ giao diện: tiếng Anh,...

Windows 11 23H2 Updated February 2024 OS Builds 22631.3155

05 - 03 - 2024

  Phiên bản chương trình: 23H2 (bản dựng 22631.3155) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử...

Windows 11 22H2 Updated February 2024 OS Builds 22621.3155

05 - 03 - 2024

  Phiên bản chương trình: 22H2 (bản dựng 22621.3155) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử...

Windows 11 22H2 Updated October 2023 OS Builds 22621.2428

23 - 10 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (bản dựng 22621.2428) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử lý: bắt...

Windows 11 22H2 Updated September 2023 OS Builds 22621.2283

27 - 09 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (bản dựng 22621.2283) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử lý: bắt...

Windows 11 21H2 Updated September 2023 OS Builds 22000.2416

27 - 09 - 2023

Phiên bản chương trình: 21H2 (build 22000.2416) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử lý: bắt buộc,...

1 2