Windows 11

Windows 11 22H2 Updated October 2023 OS Builds 22621.2428

23 - 10 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (bản dựng 22621.2428) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử lý: bắt...

Windows 11 22H2 Updated September 2023 OS Builds 22621.2283

27 - 09 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (bản dựng 22621.2283) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử lý: bắt...

Windows 11 21H2 Updated September 2023 OS Builds 22000.2416

27 - 09 - 2023

Phiên bản chương trình: 21H2 (build 22000.2416) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Cách xử lý: bắt buộc,...

Windows 11 22H2 Updated August 2023 OS Builds 22621.2134

16 - 08 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (bản dựng 22621.2134) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Xử lý: bắt buộc...

Windows 11 21H2 Updated August 2023 OS Builds 22000.2295

16 - 08 - 2023

Phiên bản chương trình: 21H2 (bản dựng 22000.2295) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Xử lý: bắt buộc...

Windows 11 21H2 Updated July 18, 2023 OS Builds 22000.2176

19 - 07 - 2023

Phiên bản chương trình: 21H2 (bản dựng 22000.2176) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Xử lý: bắt buộc,...

Windows 11 22H2 Updated July 19, 2023 OS Builds 22621.1992

19 - 07 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (bản dựng 22621.1992) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Xử lý: bắt buộc,...

Windows 11 21H2 Updated June 20, 2023 OS Builds 22000.2057

16 - 07 - 2023

Phiên bản chương trình: 21H2 (bản dựng 22000.2057) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Xử lý: bắt buộc,...

Windows 11 22H2 Updated June 20, 2023 OS Builds 22621.1848

16 - 07 - 2023

Phiên bản chương trình: 22H2 (bản dựng 22621.1848) Trang web chính thức: Microsoft Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh Xử lý: bắt buộc,...

Windows 11, Version 22H2 with Update [22621.1992] AIO 36in1 (x64) by adguard

14 - 07 - 2023

Phiên bản chương trình: 10.0.22621.1992 / v23.07.11 Trang web chính thức: liên kết Tác giả bản dựng: adguard Ngôn ngữ giao diện: tiếng...

1 2